📣DO ZOBACZENIA 9-10.10.2024!📣  

Organizator:

Wsparcie dla firm z Funduszy Europejskich

Podziel się

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) nie ustaje w promowaniu innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Obecnie trwa nabór do licznych konkursów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), które są szansą dla przedsiębiorców.  Na stronie internetowej PARP można znaleźć listę konkursów aktualnie dostępnych dla zainteresowanych podmiotów. Ponadto Agencja wspiera działania organizowane na rzecz Ukrainy.

Ostatnia szansa na dofinansowanie

W przypadku niektórych inicjatyw należy spieszyć się z aplikacją. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach „Wzornictwo w MŚP” trwa do 20 września br. Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, aby lepiej dostosowywać firmy do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększać atrakcyjność oferowanych przez nie produktów. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3 mln zł. Wsparcie wynosi do 85% wartości, co oznacza konieczność 15% wkładu własnego.

Celem konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja działalności koordynatora klastra. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć na rozwój infrastruktury badawczej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra, działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych oraz udział w targach, seminariach i konferencjach. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do 29 września 2023 r.!

Październik i listopad pod znakiem funduszy

Do 30 października br. przyjmowane są wnioski w dwóch konkursach organizowanych w ramach FENG: „Ścieżka SMART 2 nabór” oraz „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność”. By wziąć w nich udział i otrzymać wsparcie, trzeba spełnić wymóg wyboru przynajmniej jednego z dwóch obligatoryjnych modułów. Pierwszy to moduł B+R, obejmujący dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Drugi moduł to wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP. Dodatkowo w naborze tematycznym „Dostępność” przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami. Budżet w tym konkursie to 220 mln zł, zaś w „Ścieżce SMART 2 nabór” – 890 mln zł.

Do 31 października 2023 r. trwa nabór do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Startupy, które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego, będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięgać 600 tys. zł. 

Z kolei do 8 listopada br. można składać wnioski do udziału w konkursie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”. To inicjatywa wspierająca MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Maksymalne dofinansowanie to 3 000 000 zł. Poziom dofinansowania projektu może wynieść do 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy, a wkład własny to minimum 15% wartości projektu.

Co jeszcze przed nami?

10 października br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków w konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – etap I – opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. W ramach tej inicjatywy możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 82 781 zł. Działanie jest finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Więcej informacji na temat konkursów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej można przeczytać na stronie PARP.

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu FENG ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 30 listopada  2023 r. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

Inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy

Agencja od początku angażuje się we wsparcie Ukraińców. W ramach działań zrealizowano projekt „Adaptacja zawodowa i wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet – uchodźców z Ukrainy”. Kobiety uzyskały wsparcie w zakresie praktycznej nauki języka polskiego, warsztatów adaptacyjnych i psychologicznych, mentoringu oraz przygotowania do podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej w Polsce.

Obecnie realizowany jest projekt „Wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród Ukraińców przebywających na terenie Polski”. To program mentoringowo-szkoleniowy połączony z 3-miesięcznym kursem praktycznej nauki języka polskiego.

Oba działania związane są z realizacją programu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów 2021-2023” realizowanego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki regionalnej.

Ponadto w ramach Centrum Rozwoju MŚP podjęto inicjatywy ułatwiające adaptację z polskim rynkiem pracy. Przygotowano i opublikowano ukraińskojęzyczne wersje szkolenia e-learningowego na temat zakładania działalności gospodarczej.